Cercar en aquest blog

diumenge, 29 de maig de 2011

CONCLUSIONS

Per última entrada en aquest blog, m'agradaria concluir aquest Diari de Pràctiques explicant el que ha estat la meva experiència en aquest Pràcticum II.

Al centre que he realitzat el Pràcticum II ha set el mateix que en el Pràcticum I, ja que en el Pràcticum I vaig elaborar el material didàctic per l'avaluació interna de Llengua Catalana i en el Pràcticum II he pogut passar les proves a l'alumnat, obtenir uns resultats i poder fer les propostes de millora.

Cal dir que he estat ben acollida per tot el professorat, degut a que pesava el fet de que sóc una antiga alumna i també hi havia un bon ambient de treball amb les persones més properes amb les quals he hagut de relacionar-me més. 

La intervenció en l'avaluació interna de Llengua Catalana, concretament de l'habilitat lectora, la comprensió lectora i l'eficàcia lectora a l'alumnat de 2n de Cicle Inicial, 4t de Cicle Mitjà i 6è de Cicle Superior, ha estat un treball dirigit a un objectiu global: a la millora de la qualitat en els processos d'ensenyament i aprenentatge sota la premissa d'una intervenció de caire preventiu.

Com a futurs professionals de la psicopedagogia, la lectura dels resultats obtinguts, han de servir de base i referent per a la incorporació dins els processos ordinaris d'unes orientacions per a la millora dins de la docència en les aules. 
És a dir que els possibles resultats d'una intervenció, no han de ser simples dates, sinó cal interpretar-los per tal d'ajudar a reorientar (ajustar) els processos d'aprenentatge, amb la intencionalitat d'enfortir els aspectes que sembla que més ajuden a assolir els objectius curriculars i a crear estratègies d'ajut per a superar problemes acadèmics en l'alumnat, tenint en compte a la vegada aspectes personals i socials.

Cal tenir present el principi de coherència, en el sentit que només podem avaluar allò que realment s'ha treballat en els processos d'ensenyament i aprenentatge; com a professional del món de la psicopedagogia, cal saber traslladar aquest criteri al professorat basat en el principi de coherència entre allò què ensenyem i allò què avaluem. 

Amb les persones més properes que he hagut de treballar hem intentat tenir un criteri dinàmic i obert del processos educatius; és a dir, estar oberts a les propostes de canvi, motivats en la millora de la tasca educativa concretament en la lectura i la comprensió de la Llengua Catalana. 

I finalment estic satisfeta de la feina realitzada en aquest Pràcticum, ja que tot plegat ha estat un treball que m'ha transmès una mica més de seguretat en la pràctica i ha possibilitat encoratjar-me, vers possibles intervencions futures com a professional dins el marc d'intervenció de la Psicopedagogia. 

I també agrair a totes les persones que han col·laborat perquè tot plegat tirés endavant i pugués desenvolupar el meu papaer durant les pràctiques i en especial a la meva tutora de pràctiques que sempre ha estat allí com a guia i ajuda.

15. RECOPILACIÓ DEL DOCUMENT DE LA MEMÒRIA DEL PRÀCTICUM.

Aquest títol correspon a la dotzena fase i s'ha realitzat durant el mes de maig i principis de juny amb una durada de 10 hores.

Objectius que vaig proposar van ser:
- Recopilar tota la informació i dades realitzades en totes les fases del pla de Treball.

- Desenvolupar el Pla de treball, donant forma escrita a les idees que han construït el contingut intel·lectual de les pràctiques.
- Lliurament de la Memòria al centre i al tutor de la UOC.

Els destinataris implicats són: La Directora, el Cap d'Estudis, la tutora de pràctiques i la practicant i la tutora de la UOC.

Activitats i continguts:
- Presentació d'aquest document a l'equip directiu del centre, a la Tutora de Pràctiques i a la Tutora de la UOC.

Instruments i/o tècniques
- Dues còpies del document final del Pràcticum II, una per al centre i l'altra per a la Tutora.

Indicadors d'avaluació:

- Tenir acabat el treball de la Memòria del Pràcticum. 

dissabte, 28 de maig de 2011

14. PRESENTACIÓ DELS RESULTATS GLOBALS A LA COORDINACIÓ PEDAGÒGICA.

Aquest títol correspon a l'onzena fase i s'ha realitzat durant la 4a setmana de maig amb una durada de 2 hores.

Objectius que vaig proposar van ser:
- A nivell general s'establirà una comparació amb resultats d'anys anteriors.
- Realitzarem tasques de valoració (què fallem) per tal de ser-ne conscients i revisar les propostes pedagògiques de millora.
- Poder millorar la pràctica educativa.

Els destinataris implicats són: La Coordinació Pedagògica, la tutora de pràctiques i la practicant.

Activitats i continguts:
- Els Coordinadors Pedagògics faran comentaris dels resultats globals, per cicles i també una valoració conjunta.
- Revisar les propostes pedagògiques de millora.

Instruments i/o tècniques
- Còpies amb els resultats globals/mitjanes per cursos i per cicles de les proves.
- Comparació general amb els resultats d'anys anteriors.

Indicadors d'avaluació:
- Tenir la comparació feta amb anys anteriors.
En aquesta fase la Coordinació Pedagògica fa una comparació amb els resultats d'anys anteriors; es valora en què es falla per tal de ser més conscients i al mateix temps revisar les propostes pedagògiques de millora i d'aquesta manera poder millorar la pràctica educativa del centre.

13. PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DE CADA NIVELL ALS TUTORS PERTINENTS.

Aquest títol correspon a la desena fase i s'ha realitzat durant la 4a setmana de maig amb una durada de 6 hores.

Objectius que vaig proposar van ser:
- A partir dels resultats obtinguts fer-ne una interpretació, el més adequada possible en relació als objectius establerts.
- Presentar els resultats a cada tutor implicat.

Els destinataris implicats són: El Cap d'Estudis, els tutors dels cursos implicats, els Coordinadors de Cicles, la tutora de pràctiques i la practicant.

Activitats i continguts:
- Comentari respecte i entorn dels resultats obtinguts de cada alumne i del nivell als tutors.

Instruments i/o tècniques
Les proves realitzades i la llista (graelles i gràfics) dels resultats individuals, de grups i de nivells.

Indicadors d'avaluació:
Tenir el resum dels grups classe i que el tutor vegi que s'aproximi a la seva opinió.
En aquesta fase em reunixo amb els implicats un cop amb cada Cicle; primer amb els de Cicle Inicial, després amb Cicle Mitjà i finalment amb Cicle Superior. Els hi dono els resultats obtinguts en forma de graelles i gràfics i a més a més faig una presentació en PowerPoint; i comentem els resultats, veient si s'aproximen a la seva opinió com a tutors o especialistes.

12. ORIENTACIONS PER A LA MILLORA.

Aquest títol correspon a la novena fase i s'ha realitzat durant la 4a setmana de maig amb una durada de 6 hores.

Objectius que vaig proposar van ser:
- Refelxionar a partir dels resultats, sobre què caldria millorar i com es pot fer, a partir de la realitat escolar.
- Acordar possibles mesures per a la millora a partir de l'anàlisi conjunt entre tots els professionals implicats en la tasca educativa.

Els destinataris implicats són: Els Coordinadors de Cicles, la Coordinació Pedagògica, la tutora de pràctiques i la practicant.

Activitats i continguts:
- Recull de propostes i valoracions de les proves realitzades entorn dels resultats obtinguts a nivell de centre.

Instruments i/o tècniques
Resultats obtinguts en les proves i llista de propostes de possibles orientacions per a la millora, a través de les dificultats més representatives.

Indicadors d'avaluació:

Tenir propostes de millora a nivell de cicle. 

En aquesta fase ens hem reunit un parell de cops, tots els destinataris, per tal de reflexionar i comentar a partir dels resultats obtinguts i d'aquesta manera acordar i redactar les mesures per a la millora.
 

11. ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS.

Aquest títol correspon a la vuitena fase i s'ha realitzat durant el mes de maig amb una durada de 15 hores.

Objectius que vaig proposar van ser:
- Reflectir els resultats, a través, de gràfics i graelles, de cadascun dels grups classe per tal de veure què, on i quan els alumnes fallen uns conceptes determinats i per altra banda, quins altres resulten més exitosos.
- Recull d'informació a nivell de cada alumne i també del grup classe.

Els destinataris implicats són: La tutora de pràctiques i la practicant.

Activitats i continguts:
- Fer un llistat dels resultats (graelles i gràfics) obtinguts individualment, de grups i de nivells.

Instruments i/o tècniques
Les proves realitzades i la llista (graelles) dels resultats individuals, de grups i de nivells.

Indicadors d'avaluació:  
Comentar els resultats obtinguts en un text, gràfics, etc...

En aquesta fase el treball ha set més individual, pel fet de plasmar tots els resultats en graelles, fer els gràfics, etc... És després de fer tot aquesta feina quan he pogut fer la interpretció de tota la informació, juntament amb la tutora de pràctiques, en forma de text com a reflexió dels resultats obtinguts i així poder fer posteriorment les orientacions per a la millora, així com l presentació dels resultats als tutors i a la coordinació pedagògica de centre.

diumenge, 22 de maig de 2011

10. LA CORRECCIÓ DE LES PROVES.

Aquest títol correspon a la setena fase i s'ha realitzat durant la 2a quinzena de maig amb una durada de 10 hores.


Objectius que vaig proposar van ser:
- Una correcció el més objectiva, amb uns barems clars i prèviament establerts
- Puntuar cada apartat de les proves.
- Recollir els resultats en les graelles prèviament preparades. 


Els destinataris implicats són: La tutora de pràctiques i la practicant.

Activitats i continguts: 
- Puntuació de cada apartat de les proves de cada alumne, aplicant la mesura objectiva de valoració fixada (puntuació).
- Anotar els resultats en les graelles.  

Instruments i/o tècniques: Llistat de l'alumnat en graelles preparades per a der el buidat de cada indicador a nivell infomàtic (excel), d'aquesta manera poder aplicar les fórmules establertes.

Indicadors d'avaluació:  
Tenir les graelles amb els resultats de les proves per poder fer l'anàlisi i la interpretació dels resultats.

En aquesta fase he hagut de corregir totes les proves de tots els alumnes (2n de CI, 4t de CM i 6è de CS).
Primer vaig començar per corregir la prova individual d'habilitat lectora, que era la lectura, mirant els errors que havien fet i marcant de quin tipus eren aquests errors amb aquesta graella:
Després vaig continuar amb la comprensió, que era les preguntes relacionades amb la lectura i també ho vaig anar anotant tots en les graelles que prèviament ja havia elaborat de cada curs.

I finalment ho vaig introduir tot en un full excel per poder aplicar les fórmules respectives de cada apartat i així poder fer l'anàlisi i la interpretació dels resultats.